Obec Lestkov
ObecLestkov

závěrečný účet obce rok 2009

 

Závěrečný účet obce Lestkov za rok 2009
 
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
 
1)     Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou uvedeny v tisících)
 
 
Schválený
rozpočet
Rozpočtové
opatření
Upravený rozpočet
Plnění k 
31. 12. 09
%plnění k
upr. rozp.
Třída 1-daňové příjmy
4215
423
4638
4243
91,48%
Třída 2-nedaňové příjmy
2644
447
3091
2947
95,34%
Třída 3 - kapitálové příjmy
150
0
150
146
97,30%
Třída 4- přijaté dotace
9,1
98,8
107,9
99,24
91,97%
Příjmy celkem
7018,1
968,8
7986,9
7321,28
93,09%
Třída 5- běžné výdaje
6917,6
1023,9
7941,5
7334,8
97,82%
Třída 6- kapitálové výdaje
10
85
95
92,9
99,8%
Výdaje celkem
6927,6
1108,9
8036,5
7427,7
95,09%
Saldo: příjmy - výdaje
90,5
90
-49,6
7,04
14,1%
Třída 8 - financování
-90
 
50
-7,04
14,1%
Úvěr KB
 
 
 
3701,22
 
 
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Lestkově (výkaz FIN 2-12, rozpor čerpání příjmů a výdajů).
 
K překročení plnění daňových příjmů došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, dani z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty a dani z nemovitosti.
 
 
2)     Stav účelových fondů a finančních aktiv
 
Fond rozvoje bydlení           stav k 31.12.2009              15299,04 Kč
 
V měsíci prosinci 2009 vypršela lhůta bezúplatné půjčk yna FRB a byla ve výši 300000,- Kč vrácena zpět na účet Ministerstva pro místní rozvoj.
 
3)     Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
 
Dotace do rozpočtu obce Lestkov za rok 2009 činily celkem 89,6 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány a nevyčerpané finanční prostředky z dotací na jednotlivé volby budou vráceny státnímu rozpočtu.
 
poskytovatel
UZ
účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚPK
 
Výkon správy
4112
9,10
9,10
100,0%
KÚPK
98193
Volby do EU
4111
18,3
14,8
81,42%
MVČR
14008
Integrovaný operační program Czech POINT
4116
80
71,34
89,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)     Stav běžných účtů a TV
 
4.1 běžný účet ČSOB                           stav k 31. 12. 2009           679 778,33 Kč
 
 
4.2 běžný účet KB                                stav k 31. 12. 2009          5 383 203,98 Kč
 
 
 
5)     Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Lestkov za rok 2009
Přezkoumání hospodaření provedla Dis. Eva Haasová – pověřený kontrolor Krajským úřadem Plzeňského kraje.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, dne
24. 3. 2010.
 
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Lestkov za rok 2009 je přílohou k závěrečnému účtu obce Lestkov za rok 2009.
 
V Lestkově dne 13. 4. 2010
Předkládá: předseda finančního výboru: Miroslav Nejedlý
 
Návrh na usnesení:
„ Zastupitelstvo obce Lestkov schvaluje celoroční hospodaření obce Lestkov a závěrečný účet obce Lestkov za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Lestkov za rok 2009 bez výhrad.“
 
Podrobné plnění rozpočtu, rozpočtové hospodaření dle tříd příjmůa výdajů za rpk 2009, financování za rok 2009, ukazatel dluhové služby, pohledávky k 31. 12. 2009, závazky k 31. 12. 2009 jsou přílohou č. 3 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Lestkově.

Překlad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.

Aktuální teplota

20.7.2024 06:07

Aktuální teplota:

26.5 °C

Vlhkost:

52.1 %

Rosný bod:

15.9 °C