Obec Lestkov
ObecLestkov

závěrečný účet obce rok 2008

 

Závěrečný účet obce Lestkov za rok 2008
 
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
 
1)     Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou uvedeny v tisících)
 
 
Schválený
rozpočet
Rozpočtové
opatření
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.08
%plnění k
upr. rozp.
Třída 1-daňové příjmy
2798
1799,4
4597,4
1708,74
102,4%
Třída 2-nedaňové příjmy
3213,35
-988,8
2224,55
2253,18
101,3%
Třída 3 - kapitálové příjmy
250
-129
121
110,26
91,1%
Třída 4- přijaté dotace
8,85
240,25
249,1
249,1
100%
Příjmy celkem
6270,2
921,85
7192,05
7321,28
101,8%
Třída 5- běžné výdaje
6220,2
110,19
6320,39
5629,05
89,1%
Třída 6- kapitálové výdaje
50
418
468
467,19
99,8%
Výdaje celkem
6270,2
518,19
6788,39
6096,24
89,8%
Saldo: příjmy - výdaje
0
 
403,66
1225,04
303,5%
Třída 8 - financování
 
 
-403,66
-1225,15
303,5%
Úvěr KB
 
 
 
4073,22
 
 
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Lestkově (výkaz FIN 2-12, rozpor čerpání příjmů a výdajů).
 
K překročení plnění daňových příjmů došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, dani z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty a dani z nemovitosti.
 
K překročení kapitálových příjmů došlo velkým zájmem o prodej pozemků v obci.
 
2)     Stav účelových fondů a finančních aktiv
 
Fond rozvoje bydlení           stav k 31.12.2008              312 905,06 Kč
 
Příjmy fondu tvoří pouze úroky z minulých let, neboť dosud nikdo z obce neměl zájem půjčku čerpat.
 
3)     Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
 
Dotace do rozpočtu obce Lestkov za rok 2008 činily celkem 288,4 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány a nevyčerpané finanční prostředky z dotací na jednotlivé volby budou vráceny státnímu rozpočtu.
 
poskytovatel
UZ
účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚPK
 
Výkon správy
4112
9,10
9,10
100,0%
KÚPK
98193
Volby do senátu Parlamentu ČR a zast. krajů
4111
30
24,7
82,44%
 
 
4)     Stav běžných účtů a TV
 
4.1 běžný účet ČSOB                           stav k 31.12.2008           211 170,81 Kč
 
 
4.2 běžný účet KB                                stav k 31.12.2008          6 094 539,38 Kč
 
 
 
5)     Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Lestkov za rok 2008
Přezkoumání hospodaření provedla  Bc. Radka Sebránková – pověřený kontrolor Krajským úřadem Plzeňského kraje.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, dne
5. 5. 2009.
 
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Lestkov za rok 2008 je přílohou k závěrečnému účtu obce Lestkov za rok 2008.
 
V Lestkově dne 18. 5. 2009
Předkládá: předseda finančního výboru: Miroslav Nejedlý
 
Návrh na usnesení:
„ Zastupitelstvo obce Lestkov schvaluje celoroční hospodaření obce Lestkov a závěrečný účet obce Lestkov za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Lestkov za rok 2008 bez výhrad.“

Překlad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

O svatém Duše choď ještě v kožiše.

Aktuální teplota

27.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

22.4 °C

Vlhkost:

53.6 %

Rosný bod:

12.5 °C