Obec Lestkov
ObecLestkov

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

Obec Lestkov
 
Sazebník úhrad za poskytování informací
 
 
Hrazení nákladů upravuje ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb.:
 
(1)    Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
 
(2)    Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.
 
(3)    V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výši úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
 
(4)    Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce (3), ztrácí nárok na úhradu nákladů.
 
(5)    Poskytnutí informace podle odstavce (3) je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60ti dnů ode dne oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle větě druhé neběží.
 
(6)    Úhrada je příjmem povinného subjektu.
 
Náklady:
 
 1. za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů  poplatek 50 Kč za každou i započatou stránku  
 2. v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200 Kč
 3. za pořízení jednostranné kopie formátu A4 – 2 Kč
 4. za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 3 Kč
 5. za pořízení jednostranné kopie - formátu A3 – 4 Kč
 6. za pořízení oboustranné kopie formátu A3 – 6 Kč
 7. za tisk na černobílé tiskárně ve formátu A3 – 4 Kč
 8. za tisk na barevné tiskárně ve formátu A4 – 8 Kč
 9. za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 60 Kč
 10. za 1 ks DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 80 Kč
 11. v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat
 12. náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
 13. náklady na balné se stanoví paušální částkou 60 Kč za jednu poštovní zásilku
 14. vzniknou-li při vyhledávání informací jiné osobní náklady (jízdné), tyto budou účtovány na základě individuální kalkulace
 15. za náklady na samostatné odborné posudky, odhady apod. – dle sazebníku poskytovatele
 16. stanovením úhrady není dotčena poplatková povinnost dle sazebníku správních poplatků.
 
Ostatní ustanovení:
 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 2. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starostka obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
 3. Žadatel může úhradu provést v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 156141512/0300.
 4. Sazebník úhrad za poskytování informací byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 24 ze dne 6. 3. 2013. Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení tj. od 7. 3. 2013.
 
 
V Lestkově dne 6. března 2013
 
                                                                                                                                                                                                        Renata Šilingová
                                                                                                                                                                                                        starostka obce
 
 

Překlad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

O svatém Duše choď ještě v kožiše.

Aktuální teplota

27.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

22.4 °C

Vlhkost:

53.6 %

Rosný bod:

12.5 °C